Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
.................................. jazyk v hotelierstve CJvH
................................... jazyk cj
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk v hotelierstve AJH
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Aplikovaná matematika APMv
Biológia BIO
Cestovný ruch CER
Cukrárenská technológia CUT
Cukrárenské výrobky CUV
Cvičenia z techniky obsluhy TEOc
Cvičenia z technológie a stolovania CTS
Cvičenia z technológie prípravy pokrmov TPPc
Cvičenia z tovaroznalectva CVT
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
druhý cudzí jazyk 2.CJ
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a riadenie podniku ERP
Ekonomika cestovného ruchu ECR
Ekonomika podniku cestovného ruchu EPC
Estetická výchova EV
Etická výchova ETV
Etika podnikania ETP
Francúzsky jazyk FRJ
Francúzsky jazyk v hotelierstve FJH
Gastronomická technológia GAT
Gastronomické služby GSL
Gastronomický seminár GAS
Geografia GEO
Geografia cestovného ruchu GCR
HACCP v praxi HCP
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HPU
Hospodárske výpočty HOV
Hotelierstvo HOT
Hotelové služby HOS
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHE
IKT v hotelierstve ITH
IKT v spoločnom stravovaní ISS
Informatika INF
Informatika v podnikaní INP
Komunikácia v anglickom jazyku KAJ
Komunikácia v cudzom jazyku KCJ
Komunikácia v nemeckom jazyku KNJ
Komunikácia v službách KOS
Manažment MNZ
Manažment cestovného ruchu MCR
Manažment v spoločnom stravovaní MSS
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o nápojoch NAN
Náuka o potravinách NAP
Náuka o spoločnosti NOS
Náuka o výžive NAV
Nemčina v gastronómii NJG
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk v hotelierstve NJH
Občianska náuka OBN
Odborná komunikácia v ..................................jazyku OKJ
Odborná komunikácia v anglickom jazyku OKA
Odborná komunikácia v nemeckom jazyku OKN
Odborná prax ODP
Odborné kreslenie a modelovanie OKM
Odborný výcvik ODV
Odborný výcvik OV
Odborný výcvik v obsluhe OVO
Odborný výcvik v príprave pokrmov OVP
Písanie a úprava textu na počítači PUTP
Podnikanie v cestovnom ruchu PCR
Potraviny a výživa POV
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Prax PRA
prvý cudzí jazyk 1.CJ
Regionálna gastronómia REG
Ruský jazyk RUJ
Ruský jazyk v hotelierstve RJH
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SCR
Sociálna komunikácia SOK
Spoločenská komunikácia SPK
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Sprievodcovská činnosť SPC
Sprievodcovské služby SPS
Stolovanie STO
Suroviny SUR
Španielsky jazyk v hotelierstve SJH
Technika cestovného ruchu TCR
Technika obsluhy TEO
Technika prevádzky TPR
Technológia TEC
Technológia prípravy pokrmov TPP
Technológia služieb cestovného ruchu TSC
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TOV
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo a štatistika UCS
Úvod do sveta práce USP
Výchova k podnikaniu VYP
Základy cestovného ruchu ZCR
Základy ekológie ZEK
Základy účtovníctva ZAU
Zariadenia závodov ZAZ
Zariadenie prevádzok ZAP
Zariadenie prevádzok ZPR

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria