Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Cestovný ruch CER
Cukrárska technológia CUT
Cukrárske výrobky CUV
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Ekonomika EKO
Ekonomika cestovného ruchu ECR
Etická výchova ETV
Gastronomická technológia GAT
Gastronomický seminár GAS
Geografia GEO
Geografia cestovného ruchu GCR
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske výpočty HOV
Hotelové služby HOS
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Chémia CHE
IKT v hotelierstve ITH
IKT v spoločnom stravovaní ISS
Informatika INF
Komunikácia v anglickom jazyku KAJ
Komunikácia v nemeckom jazyku KNJ
Manažment cestovného ruchu MCR
Manažment v spoločnom stravovaní MSS
Marketing MKT
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o potravinách NAP
Náuka o výžive NAV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk v hotelierstve NJH
Občianska náuka OBN
Odborná komunikácia v anglickom jazyku OKA
Odborná komunikácia v nemeckom jazyku OKN
Odborná prax ODP
Odborné kreslenie a modelovanie OKM
Odborný výcvik ODV
Potraviny a výživa POV
Právna náuka PRN
Prax PRA
Ruský jazyk v hotelierstve RJH
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SCR
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie SPR
Španielsky jazyk v hotelierstve SJH
Technika obsluhy TEO
Technológia prípravy pokrmov TPP
Technológia služieb cestovného ruchu TSC
Telesná a športová výchova TSV
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Základy účtovníctva ZAU

© aScAgenda 2022.0.1359 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01 Žilina
    Hlinská 31, 010 01 Žilina
  • 041/7010425

Fotogaléria